Select Page

GDPR (persondataloven)

Psykologisk Praksis ved Marianne Malm, herefter PP, er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket betyder, at PP er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysningen vi behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG
Psykologisk Praksis v/Marianne Malm

tlf.nr. 44441277
CVR nr. 14386009

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med din kontakt og konsultation hos os, herunder reservation af konsultationstider, journalisering af konsultation eller behandling, kontakt med dine pårørende samt evt. kontakt med andet sundhedspersonale, exvis læger eller socialforvaltningen, har PP i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
Personnummer/CPR-nr.
Helbredsoplysninger
Oplysninger om pårørende
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

PP´ s legitime interesse er, jfr artikel 6 (1)(f) i persondataforordningen, som PP har i forhold til at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. PP er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine oplysninger jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.
PP kan i forbindelse hermed være forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din journal.
PP vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles udelukkende af PP, medmindre anden brug fer en naturlig konsekvens af henvendelsens eller behandlingens art. Dine oplysninger vil alene i nødvendigt omfang blive videregivet til offentlige myndigheder og andet sundhedspersonale, som PP samarbejder med i forbindelse med din kontakt, konsultation eller behandling. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikringen danmark.
Dine personoplysninger kan også blive videregivet til andre evt samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling ved PP.
Klinikken videregiver alene dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.
I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang bliver videregivet til Klinikkens databehandler, CompuGroup.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer PP har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.
Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor PP ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.
Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i PP, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige i Klinikken.

5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

7. SIKKERHED
Vi ønsker at beskytte dine persondata bedst muligt og vurderer vi løbende, hvor høj sikkerheden på beskyttelse af persondata skal være.
Vi har interne regler om sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret eller mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang til dem. Vi har klare procedurer for, hvem der har adgang til persondata hos os.

8. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

9. REKRUTTERING
I forbindelse med en jobansøgning til PP, gøres du hermed bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.
De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din jobansøgning til os, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med den gældende persondatalovgivning.

Vi kan indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.
Vi vil i visse situationer også foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder såsom sociale medier (f.eks LinkedIn, Facebook, Google)
Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for din muligheder for at udføre det job, du søger. Du har faktisk pligt til at oplyse herom i henhold til helbredsoplysningsloven.
Vi opbevarer dine oplysninger hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS i henhold til skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Vi opbevarer dine oplysninger indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen. Ved ansættelse liver din ansøgning opbevaret under dit ansættelsesforhold.
Vores kontaktperson ved rekruttering og behandling af persondata i den forbindelse er de dataansvarlige i Klinikken.